معرفی گیاهان چند ساله بومی به عنوان گل شاخه بریده

این پروژه از طریق کمک مالی کشاورز – دامدار از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی پایدار شمال مرکزی (NC-SARE)، بیش از 20 گونه گل بومی، علفی و گیاهان شاخ و برگ را آزمایش کرده است تا ارزش و قابلیت فروش آنها را در صنعت عمده فروشی گل تعیین کند.منبع

در Ann Arbor، میشیگان، عضو Slow Flowers، Alexandra Cacciari از مزرعه Seeley، مشتریان گل خود را در تعاونی پرورش دهندگان گل میشیگان با گیاهان چند ساله بومی مناسب به عنوان گل بریده معرفی کرده است.