نمایش بلوم: شکوفایی در مسیر حافظهمنبع

صنعت گل مدت زیادی است که در اینجا وجود داشته است. در طول اپیزود ویژه نمایش بلوم به نام Blooming Down Memory Lane، ساحید نحیم با رد کنیکات از برادران کنیکات، دیوید کاپلان از Above All Flowers، لری هاوکینز از مزارع کنتیننتال، موری ماس از برکلی گلفروشی، کالین تابر از باغ های آمریکا و … مصاحبه کرد. Mike Black of Jet Fresh Flowers توزیع کنندگان و پرورش دهندگان.