نگاهی به داخل این پرورش دهنده جینیمنبع با Hans en Ruud Hendriks، پرورش دهندگان Jeanny برای Dekker Chrysanten آشنا شوید. هندریکز یک تجارت خانوادگی واقعی است که هر روز با اشتیاق کار می کند. آنها بیش از 20 سال است که Jeanny را پرورش می دهند و تنوع آن را مانند هیچ دیگری نمی شناسند. در این ویدیو آنها داستان خود را به اشتراک می گذارند.