هند: افزایش درآمد کشاورز از طریق تولید گل


کشاورزی در هند به تدریج در حال تغییر است و در چند دهه اخیر شاهد تغییر جهت دور شدن از محصولات زراعی و به سمت محصولات باغبانی بوده است. تقاضای فزاینده برای گل در نتیجه افزایش درآمد سرانه، تغییر سبک زندگی و تغییر ارزش‌های اجتماعی جمعیت در نظر گرفته می‌شود.منبع