هند: وزیر وعده گام‌هایی برای گسترش گل‌کاری در وایاناد می‌دهد


P. Prasad وزیر کشاورزی گفته است که مرکز تعالی در باغبانی و گلکاری، اولین ابتکار عمل در ایالت، تغییری اساسی در بخش کشاورزی در Wayanad ایجاد خواهد کرد. آقای پراساد هنگام افتتاح این موسسه در آمابالاویال در روز سه شنبه گفت که این مرکز می تواند…منبع