هند: پرورش گل تجاری در آسام

گلکاری به عنوان صنعت طلوع آفتاب در هند شناخته شده است و پیش بینی می شود اندازه بازار آن در این کشور تا سال 2025 به 55000 کرور روپیه برسد. تنوع غنی گونه های گل و شرایط آب و هوایی مطلوب، آسام را به مکانی ایده آل برای کشت تجاری گل تبدیل کرده است. سهم بزرگی از بازار گل و گیاه در کشور را به دست آورید. در حالی که این پتانسیل استفاده نشده باقی مانده است، تقاضای فزاینده برای گل در این ایالت عمدتاً از طریق عرضه از بنگال غربی همسایه تامین می شود که منجر به خروج چندین کرور روپیه در سال می شود. تصمیم کابینه آسام برای گسترش سطح زیر کشت گل، فشاری را برای افزایش تولید تحت مأموریت ایالتی گل‌کاری ایجاد می‌کند.

برای خواندن مقاله کامل در www.sentinelassam.com اینجا را کلیک کنیدمنبع