"پذیرش مانع فناوری برای اجرا در گلخانه های کبک"


فناوری برای دستیابی به خودکفایی غذایی بیشتر در کبک آماده استقرار در مزارع، گلخانه ها و مزارع کبک است، اما مانعی برای اجرای آن وجود دارد: پذیرش و تصاحب آن توسط کشاورزان. ماریلو سیر، مدیر کل …منبع