پرورش دهنده از ادرار گاو به عنوان کود استفاده می کندپرورش دهنده درخت Henri Buitenhuis از ادرار گاو در شرکت خود در Boskoop استفاده می کند. او از آن برای کود دهی درختچه ها و درختان مخروطی خود استفاده می کند. هانسکامپ این پرورش‌دهنده را به یک کشاورز لبنیاتی مرتبط دانست که از توالت مخصوص گاو برای جداسازی ادرار از کود استفاده می‌کند. این به پرورش دهنده درخت اجازه می دهد تا از ادرار برای مخلوط کردن در حوضه آب خود استفاده کند.

جداسازی کود و ادرار در دامداران از انتشار نیتروژن جلوگیری می کند.

منبع: Hanskampمنبع