پس از طوفان فیونا به گلخانه کینگ پنگ آسیبی وارد نشد

فیونا همچنین به گلخانه های بسیاری از کشاورزان آسیب رساند که منجر به خسارات قابل توجهی شد. با این حال، گلخانه Kingpeng در دومینیکا، خوشبختانه، هیچ آسیبی ندید.

برای اطلاعات بیشتر:
شرکت بین المللی کشاورزی پکن کینگ پنگ
[email protected]
www.kingpengintl.comمنبع

در 20 سپتامبر 2022، همزمان با خروج مرکز طوفان “فیونا” از دومینیکا، مرکز ملی عملیات اضطراری این کشور گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه فیونا خسارت قابل توجهی به بار آورده است. در مجموع 1 کشته، 12485 آواره و 709272 قطعی برق خانگی که تامین آب آشامیدنی 1151384 نفر را تحت تاثیر قرار داده است.