پوسیدگی پیاز فوزاریوم لاله


پوسیدگی پیاز فوزاریوم در لاله های گلدانی این هفته در آزمایشگاه تشخیصی کارخانه توسعه UMass تشخیص داده شد. این بیماری توسط Fusarium oxysporum f ایجاد می شود. sp. tulipae، سویه ای از F. oxysporum که مخصوص لاله ها است. پیازها در مزرعه آلوده می شوند که قارچ به ریشه لاله نفوذ کند و به سمت قاعده حرکت کند…منبع