پوند افزایش می یابد زیرا بانکداران اعتراف می کنند که در مورد اقتصاد بریتانیا اشتباه کرده اند
منبع