پیشرفت‌های کلیدی در دوره جدید بهبود مقاومت در برابر بیماری با کمک ژنومیک گونه‌های Brassica

تحقیق کامل را در apsjournals.apsnet.org بخوانیدمنبع

بهبود مقاومت در برابر بیماری همچنان تمرکز اصلی در برنامه های اصلاحی است زیرا بیماری ها به دلیل کشت فشرده و تغییرات آب و هوایی سیستم های تولید براسیکا را ویران می کنند. ژنومیکس راه را برای درک ژنوم های پیچیده Brassicas هموار کرده است که در تشریح زیربنای ژنتیکی صفات زراعی که باعث توسعه ارقام برتر می شود، نقش اساسی داشته است. دوره جدید اصلاح نژاد مقاومت به بیماری به کمک ژنومیک با توسعه منابع ژنومی با کیفیت بالا مشخص شده است، که شناسایی ژن های مقاومت به بیماری را تسریع می بخشد که هم ژن کیفی (اصلی) و هم مقاومت کمی را کنترل می کنند.

با شناخت مسابقه تسلیحاتی هم تکاملی بین میزبان و پاتوژن، شناسایی ژن‌های مقاومت جدید با استفاده از خویشاوندان وحشی گیاهی و ارقام مصنوعی یا از طریق دستکاری ژنتیکی از طریق ویرایش ژنوم برای حفظ توسعه ارقام برتر بسیار مهم است. ادغام این پیشرفت‌های کلیدی با تکنیک‌های اصلاحی جدید و فنوتیپ‌سازی بهبودیافته با استفاده از پلتفرم‌های تجزیه و تحلیل داده‌های پیشرفته، بهبود مقاومت در برابر بیماری را در گونه‌های Brassica کارآمدتر و پاسخگوتر به تقاضاهای فعلی و آینده می‌کند.

این امر توسعه نشانگرهای مولکولی را برای انتخاب به کمک نشانگر تسهیل می کند و رویکردهای ویرایش ژنوم را برای دستکاری هدفمند ژن برای افزایش ارزش ژنتیکی صفات مقاومت به بیماری امکان پذیر می کند. این بررسی، پیشرفت‌های کلیدی در توسعه منابع ژنومی گونه‌های Brassica را با تمرکز بر منابع ژنومی بهبودیافته بر اساس فناوری‌های توالی‌یابی طولانی مدت و مجموعه‌های پانژنوم خلاصه می‌کند. این بیشتر توسط پیشرفت در ژنومیک پاتوژن، که منجر به کشف عوامل بیماری زایی، تکمیل استخراج ژن های مقاوم به بیماری در میزبان، پشتیبانی می شود.