"کارایی در ارتفاع"
Metazet FormFlex بیش از پانزده سال پیش سیستم سبد آویزان را برای شرکت هایی که گل و گیاهان آویزان پرورش می دهند معرفی کرد. به لطف سیستم کنترل جدید، واحد آبیاری خودکار و گزینه هایی برای کشت چند لایه، این سیستم کارایی را در مناطق مختلف افزایش می دهد. اکنون بیش از 200 شرکت از این…منبع