کارگروه جدید بریتانیا از رفاه کارگران فصلی محافظت می کند

منبع: fpcfreshtalkdaily.co.ukمنبع این ابتکار به دنبال نگرانی‌های مطرح شده در فصل‌های گذشته در مورد خطرات استثماری است که برخی از کارگران مهاجر با ویزای کارگر فصلی با آن مواجه هستند و منجر به از دست دادن مجوز اپراتور طرح کارگر فصلی می‌شود. این کارگروه بر بهبود دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، نظارت و بهبود شیوه ها در طول استخدام و در مزارع، و پرداختن به هزینه های استخدام و درآمد کلی تمرکز خواهد کرد.

یک کارگروه جدید برای اطمینان از استخدام و استخدام مسئولانه کارگران مهاجر تحت طرح کارگران فصلی بریتانیا ایجاد شده است. این گروه از نهادهای تجاری، خرده فروشان، پرورش دهندگان، استخدام کنندگان و سازمان های غیرانتفاعی تشکیل شده است. هدف آن همکاری با دولت بریتانیا برای بهبود شیوه ها و حفاظت از حقوق کارگران است.