کرستی اسپینک به عنوان مدیر عامل Grampian Growers منصوب شد
منبع