گل صد تومانی به عنوان گل ملی رومانی

همچنین در قانون جدید مقرراتی در مورد حفاظت از ذخایر طبیعی گل صد تومانی، تحریک کشت گل صد تومانی و همچنین صدور تمبرهای گل صد تومانی گنجانده شده است.

مقاله کامل را در www.romania-insider.com بخوانید.منبع قانون سازماندهی جشنواره گل صد تومانی را هم در سطح ملی و هم در سطح محلی سالانه تعیین می کند. این جشنواره جایگاه گل صد تومانی را مشخص می کند و شامل سخنرانی های علمی در مورد گل صد تومانی و ویژگی های آنها، همراه با نمایش انواع مختلف گل می شود.

کلاوس یوهانیس، رئیس جمهور رومانی اخیراً لایحه ای را تصویب کرد که گل صد تومانی را گل ملی رومانی معرفی می کند.

مقامات دولتی محلی در سراسر رومانی نیز تشویق می شوند تا با ایجاد باغ ها و پارک های عمومی با ردیف هایی از گل صد تومانی، گل صد تومانی را به عنوان گل ملی کشور علامت گذاری کنند. به عنوان مثال، شوراهای شهرستان می توانند باغ های گیاه شناسی کوچکی را ایجاد و از آنها مراقبت کنند که گل صد تومانی را در مکان افتخاری قرار دهد. اتحادیه‌های هنرمندان نیز در نمایشگاه‌های هنری محلی با گل صد تومانی شرکت خواهند کرد.

در سپتامبر سال جاری، مجلس نمایندگان به پیش نویس قانونی که گل صد تومانی را گل ملی رومانی معرفی می کرد، رای مثبت داد. این پروژه به صورت آنلاین از حمایت گسترده شهروندان خصوصی برخوردار شد. گل صد تومانی که سازگار، زیبا و به طور خود به خود در سراسر رومانی رشد می کند، بیش از 130 گونه و سه گونه متمایز در رومانی دارد.