10 داستان در مورد نورپردازی از سال 2022


بسیاری از تولیدکنندگان با افزایش قیمت انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند و این امر باعث می‌شود که کشت از نظر مالی به سختی پایدار بماند. با این حال، برخی از پرورش دهندگان نمی توانند بدون روشنایی کار کنند و راه هایی برای گذراندن بدون نیاز به توقف تولید زمستانی پیدا کرده اند. از سوی دیگر، پیشرفت در تحقیقات…منبع