2250 بوته به طور خودکار در هر ساعت آستین می گیرند


فرستادن گیاهان به طور منظم در آستین کاری است که ربات Terra در SV.CO انجام می دهد. ربات گیاهان را به طور خودکار در آستین قرار می دهد، 2250 گیاه در ساعت. می توانید یک ویدیو را در لینکدین ببینید.منبع