30000 گیاه گلدار در Farm Fest-2023 نمایش داده می شود

وزیر کشاورزی سی. دژاکومار روز چهارشنبه گفت که این جشنواره 30,000 گیاه گلدار را از Puducherry، Hosur، Bengaluru و کشورهای خارجی گرد هم می آورد.

در thehindu.com بیشتر بخوانیدمنبع

نمایش حدود 30000 گیاه گلدار که از نقاط مختلف کشور آورده شده اند و آخرین پیشرفت های فناوری در باغبانی از جمله جاذبه های کلیدی Farm Fest-2023 خواهد بود که از 10 تا 12 فوریه در زمین AFT برنامه ریزی شده است.