BTS نصب گل زیر آبمنبع

برای اطلاعات بیشتر:
مایش
www.mayesh.com

آخرین ستاره طراحی Mayesh، اشلی رودریگز از Garden and Grace Floal Design، و Kimber Greenwood از Waterbear Photography با ایوان به گفتگو نشستند تا در عکسبرداری فوق العاده زیر آب خود غوطه ور شوند، در مورد ایجاد یک رابطه عالی گلفروش و عکاسی و قدرت دختر صحبت کنند.