Freddie’s Flowers به ​​تجدید ساختار با کاهش مشاغل بیشتر چشم دوخته استFreddie’s Flowers در حال بررسی گزینه های تجدید ساختار است و با ادامه کاهش فروش خدمات اشتراک، مشاغل بیشتری را کاهش داده است.

نیروی کار این شرکت هفته گذشته از طریق ایمیل مطلع شد که «تعداد مشتریان و فروش بیش از حد انتظار کاهش یافته است» و پیش‌بینی می‌شود که با تشدید بحران هزینه‌های زندگی، بیشتر بدتر شود.

فردی امروز در دفتر مرکزی خود با نمایندگان کارمندان خود ملاقات می کند تا در مورد شرایط تعدیل کارکنان آسیب دیده صحبت کند. مشخص نیست چند شغل در معرض خطر هستند.

مقاله کامل را در: www.thisismoney.co.uk بخوانیدمنبع