Impression WF & FSA کنفرانس توزیع گلمنبع

مشتاق دریافت تاثیر هستید؟ بیل پرسکات از Sun Valley که در این رویداد یک صفحه نمایش روی میز نیز داشت، بسیار مهربان بود که تعدادی عکس برای ما ارسال کرد.

هفته گذشته، از 6 تا 8 مارس، کنفرانس توزیع گل WF&FSA در دورال میامی، فلوریدا برگزار شد. در طول این رویداد، تامین کنندگان و عمده فروشان ملاقات می کنند. این کمک می کند تا جامعه گل ها را با هم پیوند دهیم تا ارتباطات، راه حل ها و گل ها را فراهم کنیم. امسال مجدداً، سالن نمایشگاه کنفرانس توزیع گل محصولات و لوازم گل را از اعضای WF&FSA به نمایش گذاشت. Table Tops فروخته شد و به نظر می رسد که یک رویداد شلوغ بوده است.