RHP در پارلمان اروپا سخنرانی می کند

در 9 نوامبر، Marco Zevenhoven، مدیر عملیاتی RHP، در پارلمان اروپا در بروکسل سخنرانی کرد. وی در مورد رسانه های در حال رشد جدید و اهمیت کیفیت و ایمنی مواد اولیه و رسانه های در حال رشد صحبت کرد. هنگامی که ایمنی یا کیفیت محیط کشت کافی نباشد، عملکرد یا حتی آسیب می بیند. مارکو نیز در انجمن اختتامیه شرکت کرد.

منبع: RHPمنبع