Roobos بخشی از گروه تجارت گل می شود


عمده‌فروش گل و گیاه Roobos از 3 مارس 2023 به گروه تجارت فلورال پیوست. مدیر عامل ویم ون در پلاس: “این مرحله با استراتژی رشد FTG مطابقت دارد. Roobos یک بازیگر پیشرو در تجارت با کارکنان مشتاق، شایسته و مشتریان وفادار است. این، FTG خود را افزایش می دهد…منبع