Tristram Plants بیش از 5000 پوند برای جذابیت اوکراین جمع آوری می کند

برای اطلاعات بیشتر:
گیاهان تریسترام
www.tristramplants.co.ukمنبع

به دنبال موفقیت گیاهان اهدایی از طریق رویداد یکشنبه مزرعه باز LEAF 2022 ما، Tristram Plants از آن زمان به کمک های خود ادامه داده است و خوشحال است که به حمایت از چنین هدف ارزشمندی ادامه می دهد.

از سال 2022، نهالستان های Tristram Plants گیاهانی را به صلیب سرخ بریتانیا اهدا کرده اند و با این کار به آنها کمک کرده اند تا 5183 پوند برای درخواست تجدید نظر بحران اوکراین جمع آوری کنند.