Tristram Plants بیش از 5000 پوند برای جذابیت اوکراین جمع آوری می کند

برای اطلاعات بیشتر:
گیاهان تریسترام
www.tristramplants.co.ukمنبع

از سال 2022، نهالستان های Tristram Plants گیاهانی را به صلیب سرخ بریتانیا اهدا کرده اند و با این کار به آنها کمک کرده اند تا 5183 پوند برای درخواست تجدید نظر بحران اوکراین جمع آوری کنند.

به دنبال موفقیت گیاهان اهدایی از طریق رویداد یکشنبه مزرعه باز LEAF 2022 ما، Tristram Plants از آن زمان به کمک های خود ادامه داده است و خوشحال است که به حمایت از چنین هدف ارزشمندی ادامه می دهد.