استرالیا: کد ساختمانی برای تناسب بهتر با ساختمان گلخانه ای اقتباس شده است


PCA در حمایت از گلخانه ها به عنوان سازه ساختمانی کلاس 10a در تکرار بعدی قانون ساخت و ساز ملی (2025) موفق بوده است. NCC مجموعه ای از کدها و استانداردهای ساختمانی یکسان است که دستورالعمل هایی را برای طراحی، ساخت و عملکرد…منبع