القای گرده 2n با کلشی سین در طی میکروسپوروژنز در Phalaenopsis


القای گرده 2n یک تکنیک مهم برای پرورش گیاهان پلی پلوئیدی است. در اینجا، میوز در سلول های مادر گرده (PMCs) شش رقم Phalaenopsis مشاهده شد و تلاش برای القای گرده 2n شد.

مرحله میوز مربوط به طول جوانه گل بود. در طول میوز، ارقام Phalaenopsis با عرض گل تقریباً 20-40 میلی متر و 50-60 میلی متر به ترتیب دارای طول جوانه تقریباً 3-8 میلی متر و 5-13 میلی متر بودند. طول مدت میوز از 4.2 تا 14 روز متغیر بود. این اولین مطالعه ای بود که میوز PMC های Phalaenopsis را مشخص کرد. فرکانس تولید طبیعی گرده 2n از 0.68٪ تا 1.78٪ متغیر بود.

مرحله میوز و غلظت کلشی سین به طور قابل توجهی بر القای گرده 2n تأثیر گذاشت. موثرترین درمان برای به دست آوردن گرده 2n 0.05 درصد کلشی سین در مرحله لپتوتن به زیگوتن به مدت 3 روز بود که به فرکانس گرده 2n 10.04 درصد رسید.

تحقیق کامل را در: www.researchgate.net بخوانید

وو، تینگ و ژائو، شین و یانگ، شوهوا و یانگ، جیاهویی و ژو، جون و کو، یا و یو، شیائونان و جی، هونگ و جیا، رویدونگ. (2022). القای گرده 2n با کلشی سین در طی میکروسپوروژنز در Phalaenopsis. علوم اصلاحی. 10.1270/jsbbs.21100.منبع