ایالات متحده: نمایش گل چلسی روندی را برای رشد سبزیجات در نظر گرفته است
منبع