بهینه سازی هندسه کاشت برای رشد، کیفیت و عملکرد گل شاخه بریده لوپین

در حالی که فاصله T 1 (30 × 30 سانتی متر) حداکثر ارتفاع بوته (77.45 سانتی متر) و حداقل روز برای پارامترهای گلدهی مانند روزهای شروع جوانه گل (44.21)، ظهور ساقه گل (47.79) و 50 درصد تکمیل گلدهی (24.08) کمک کرد. با این حال، تیمار T 5 (45 × 45 سانتی متر) حداکثر مدت گلدهی (56.74 روز)، مدت زمان محصول (175.39 روز) و پارامترهای کیفیت گل یعنی طول ساقه گل (55.71 سانتی متر)، تعداد گلچه ها در هر ساقه را ثبت کرد. 112.21)، قطر گل (1.35 سانتی متر) و پارامترهای عملکرد مانند تعداد ساقه در بوته (8.63)، در هر کرت (241.64) و در هکتار (4.26 لک) در حالی که حداقل فاصله تحت تیمار T 1 (30 × 30 سانتی متر) است.

این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های تصادفی (RBD) شامل 11 تیمار که سه بار تکرار شدند، انجام شد. نتایج نشان داد که پارامترهای رشدی مانند تعداد شاخه در بوته (43/15) و تعداد برگ در بوته (60/113) در تیمار T5 (45×45 سانتی‌متر) بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

تحقیق کامل را در www.researchgate.net بخوانید.

Naik، Hemla & SY، Chandrashekar & Kantharaj، Y & Nandeesh، MS. (2022). بهینه سازی هندسه کاشت برای رشد، کیفیت و عملکرد گل شاخه بریده لوپین (Lupinus perennis L.). 14. 1.منبع

لوپین (Lupinus perennis L.) یک گل شاخه بریده نوظهور با پتانسیل بسیار زیاد برای استفاده گسترده است. فاصله بوته ها با دستکاری ریزمحیط، نقش حیاتی در دستیابی به رشد و نمو بهتر ایفا می کند. از آنجایی که اطلاعات کمی در مورد تأثیر فاصله بوته بر رشد و گلدهی لوپین وجود دارد، مطالعه حاضر به منظور استانداردسازی فاصله به منظور دستیابی به محصول با کیفیت از گل های شاخه بریده لوپین انجام شد.