بيش از 550 ميليون تومان از صادرات باغباني در 8 ماه سال مالي جاري درآمد حاصل شده است

برای راهنمای غیرفعال کردن adblocker خود اینجا را کلیک کنید.منبع از آنجایی که اخبار را به صورت رایگان ارائه می کنیم، به درآمدهای بنرهای خود متکی هستیم. بنابراین لطفاً adblocker خود را غیرفعال کنید و صفحه را مجدداً بارگیری کنید تا به استفاده از این سایت ادامه دهید.
با تشکر!