تحقیق در مورد جداسازی و شناسایی بیماری لکه سیاه Rosa chinensis در کونمینگ، چین


از طریق بررسی بیماری های گل رز در باغ گرمسیری جنوبی در کونمینگ، چین، مشخص شد که لکه سیاه شایع ترین و جدی ترین بیماری گل رز است که در هوای آزاد آنجا کشت می شود، با شیوع بیش از 90٪. در این مطالعه، جداسازی قارچ بر روی نمونه‌های برگ پنج سیاه…منبع