درگیر کردن مصرف کننده جدید صنعت سبز


قفل‌ها و گزینه‌های کار از خانه در طول همه‌گیری به مردم این فرصت را داد تا در فعالیت‌های جدید از جمله باغبانی سبزیجات، باغبانی کانتینری و محوطه‌سازی شرکت کنند (شکل 1). بسیاری از مردم برای اولین بار باغبانی را امتحان کردند یا پروژه های محوطه سازی را از لیست “کارها” خود تکمیل کردند.…منبع