دولت متعهد می شود که موانع بخش باغبانی را برطرف کندپس از چهار سال وقفه، هشتمین دوره نمایشگاه HortiFlora به مدت سه روز از تاریخ 8 مارس برگزار شد.

گیرما آمنته، وزیر کشاورزی، در مورد شروع یکی از بزرگترین نمایشگاه های باغبانی در این قاره اظهار داشت که مشکلات سرمایه گذاران باغبانی حل خواهد شد زیرا این صنعت برای کشور بسیار مفید است.

وزیر امور خارجه پس از بازدید خود به رسانه ها گفت: اکثر نگرانی های مطرح شده توسط توسعه دهندگان مربوط به مسائل ارزی، زیرساختی و زمین مانند توسعه است.

پس از قهوه، این صنعت در میان منابع برتر پول سخت قرار دارد.

در capitalethiopia.com بیشتر بخوانید

برای برداشت عکس از نمایشگاه HortiFlora، اینجا را کلیک کنید.منبع