دولت متعهد می شود که موانع بخش باغبانی را برطرف کند

وزیر امور خارجه پس از بازدید خود به رسانه ها گفت: اکثر نگرانی های مطرح شده توسط توسعه دهندگان مربوط به مسائل ارزی، زیرساختی و زمین مانند توسعه است.

گیرما آمنته، وزیر کشاورزی، در مورد شروع یکی از بزرگترین نمایشگاه های باغبانی در این قاره اظهار داشت که مشکلات سرمایه گذاران باغبانی حل خواهد شد زیرا این صنعت برای کشور بسیار مفید است.

پس از قهوه، این صنعت در میان منابع برتر پول سخت قرار دارد.

برای برداشت عکس از نمایشگاه HortiFlora، اینجا را کلیک کنید.منبع پس از چهار سال وقفه، هشتمین دوره نمایشگاه HortiFlora به مدت سه روز از تاریخ 8 مارس برگزار شد.