دولو وضعیت تشکل های تولیدی کشاورزان کشمیر را بررسی می کنددبیر ارشد اضافی (ACS)، اداره تولید کشاورزی (APD)، آتال دولو، ریاست جلسه ای را برای بررسی پیشرفت سازمان های تولید کشاورزان (FPOs) بخش کشمیر بر عهده داشت.

دبیر APD، نمایندگان MD NCDC، MD کنسرسیوم تجارت کشاورزی کشاورزان کوچک، فدراسیون بازاریابی تعاونی کشاورزی هند، دهلی نو، مدیر کل برنامه ریزی (APD)، مدیر مالی (APD)، نمایندگان NABARD، مدیر پرورش گوسفند کشمیر، MD، JK Agro Industries Development Corporation، مدیر باغبانی کشمیر، مدیر گل و گیاه کشمیر، مدیر کشاورزی کشمیر، مدیر شیلات J&K، مدیران ارشد FPOها و سایر ذینفعان شخصا و از طریق حالت مجازی در این جلسه حضور داشتند.

در این جلسه، روسای چندین FPO از بخش کاشمر مروری بر سازمان های مربوطه خود از جمله محصول، عضویت، سهامداران، آموزش، تهیه طرح های تجاری و غیره ارائه کردند.

آنها همچنین در مورد کشاورزانی که در FPO های خود ثبت نام کرده اند، گردش مالی، بودجه و اجرای FPOs خود را در این جلسه اطلاع دادند.

در این جلسه بحثی در مورد تمام جنبه های FPOها و عملکرد آنها برگزار شد، در حالی که ACS همچنین ورودی های متعددی از FPOها، اجرای طرح ها و برنامه های آینده دریافت کرد.

مقاله کامل را در www.greaterkashmir.com بخوانید.منبع