روسیه: کازان 55 میلیون روبل برای خرید 1.5 میلیون گل هزینه می کند


کازان با اختصاص 55 میلیون روبل برای کاشت گل هزینه می کند. ایگور سالیاخوتدینوف، رئیس کمیته بهسازی شهری شهر، گفت: کاشت اصلی در اوایل ژوئن آغاز می شود: “3 میلیون جوانه گل امسال در کازان کاشته می شود که حدود 1.5 میلیون آن توسط بودجه تامین می شود.منبع