"سوئیسی ها ثروتمند هستند و عاشق گل و گیاه هستند"


“تقریبا هر بازیکن – عمده فروش، گل فروشی، مرکز باغ یا سوپرمارکت – نشان می دهد که کیفیت بالا و تازگی بسیار مهم است. قیمت در این زمینه در درجه دوم اهمیت قرار دارد.” “به ویژه، تفاوت بین بخش خرده فروشی و عمده فروشی بسیار واضح است.” «یک ویژگی بارز دوام…منبع