فورمیوم یک انبار محلی در ترکیه افتتاح کرد


پرده های آب و هوای فورمیوم بافته شده برای سال ها ارزش ثابتی در اروپای مرکزی و خاورمیانه بوده است. ساختار بافته شده قوی آنها (با ضمانت 8 ساله) در دهه های گذشته خود را در شدیدترین شرایط آب و هوایی ثابت کرده است: آفتاب زیاد و اشعه UV در طول تابستان…منبع