“همه لاله ها رفته اند”

منبع: informazione.itمنبع

با ناراحتی آشکار می گوید: «تموم شد. “تگرگ می آید. همه لاله ها رفته اند. تمام شد.”

در رسانه های اجتماعی، مردم از پرورش دهنده لاله آسیب دیده حمایت کردند.

چند روز پیش در ایتالیا، تگرگ شدید جنوب این کشور را درنوردید. بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان با آسیب های مختلف به محصولات و زیرساخت های خود آسیب دیدند.

یک پرورش دهنده لاله از جنوب ایتالیا در ویدئویی که توسط بسیاری از روزنامه های ملی به اشتراک گذاشته شد، ناامیدی خود را ابراز کرد.