“همه لاله ها رفته اند”

یک پرورش دهنده لاله از جنوب ایتالیا در ویدئویی که توسط بسیاری از روزنامه های ملی به اشتراک گذاشته شد، ناامیدی خود را ابراز کرد.

منبع: informazione.itمنبع

چند روز پیش در ایتالیا، تگرگ شدید جنوب این کشور را درنوردید. بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان با آسیب های مختلف به محصولات و زیرساخت های خود آسیب دیدند.

با ناراحتی آشکار می گوید: «تموم شد. “تگرگ می آید. همه لاله ها رفته اند. تمام شد.”

در رسانه های اجتماعی، مردم از پرورش دهنده لاله آسیب دیده حمایت کردند.