هند: دولت برای ترویج کشت ارکیده در جالپایگوری، گلخانه ای راه اندازی می شود


اداره باغبانی ایالتی اکنون کشت ارکیده را به عنوان منبع درآمد جایگزین در کنار کشت گل و میوه در جالپایگوری ترویج خواهد کرد. برای این منظور تشکل های تولیدی کشاورزان و گروه های خودیاری در کارگاه های مختلف مشغول به کار هستند. از سوی دیگر جالپایگوری…منبع