کانو برای گسترش کشاورزی و صادرات هیبیسکوس

کمیسیونر این موضوع را طی یک بازدید رسمی از بزرگترین مرکز بخور هیبیسکوس در آفریقا، واقع در ایالت و متعلق به Mumin Foods and Drugs Limited اعلام کرد.

کمیسر کشاورزی و منابع طبیعی ایالت کانو، دکتر یوسف جبرین روروم، فاش کرد که دولت ایالت تلاش های زیادی را برای اطمینان از گسترش کشت گل هیبیسکوس در ایالت انجام داده است.

وی گفت که ایالت از دیدن سرمایه گذاران بومی که در صادرات گل هیبیسکوس به خوبی عمل می کنند خوشحال است و افزود که دولت ایالتی کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که به زودی توسعه عظیمی در تجارت حاصل می شود.

همچنین قرار است صادرات انبوه گل را برای کسب ارز خارجی برای سرمایه گذاران فردی و دولت تشویق کند.

اطلاعات بیشتر را در dailytrust.com بخوانیدمنبع