گیاهان زینتی بخشی از مهمانی فرمول 1 هلند

این آخر هفته زمان مهمانی در زاندفورت هلند بود، جایی که جایزه بزرگ هلند در آن برگزار شد. حتی قبل از پیروزی مکس ورشتاپن در روز یکشنبه، بسیاری از مردم قبلاً گلهای خود را بیرون آورده بودند. Holex Flowers نیز با ارائه گل به جشن های مسابقه کمک کرد.منبع