IFTF: روز 2


علیرغم اینکه این صنعت امروزه با چندین عدم قطعیت و چالش مواجه است، در IFTF هیجانات بالاست. این نمایش در دومین روز خود است و به نظر می رسد دوباره یک روز شلوغ است. FloralDaily نیز با یک غرفه (D1.22) حضور دارد و برای تهیه گزارش تصویری که دوشنبه 14 نوامبر منتشر خواهد شد، می چرخد، اما در زیر…منبع