"الان دوبار ضربه خوردیم"این نتیجه توسط Jan Willem Wieringa از Desch Plantpak در پستی به دست آمده است که چهره ای از ارقام نگران کننده VNO-NCW را نشان می دهد. یک چهارم شرکت‌های هلندی که انرژی‌بر هستند، در معرض ضرر هستند. طی هشت ماه گذشته، هزینه های انرژی برای چهار کارخانه هلندی این شرکت نسبت به سال گذشته 150 درصد افزایش یافته است.منبع