"خانه‌ای از کارت‌ها در حال فروپاشی است و می‌ترسم در ابتدای راه باشیم"من هر هفته یک افزایش قیمت دیگر دریافت می کنم یا از شرکت حمل و نقل یا کاریابی یا تامین کننده خاک گلدان یا طرف دیگر. آنمیک هوفلاند، پرورش دهنده صحبت می کند. او به درخواست VNO-NCW، چهره‌های نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد که یک چهارم کارآفرینان در…منبع