“رشد درآمد قوی در سال 2022 ادامه دارد”

برای اطلاعات بیشتر:
Kuehne + Nagel

home.kuehne-nagel.com

نتایج آنها را اینجا بخوانید.

استفان پل، مدیر عامل شرکت Kuehne+Nagel International AG: “Kuehne+Nagel بهترین نتایج 9 ماهه خود را منتشر کرد. با این حال، قیمت های انرژی بالاتر، تورم گسترده و همچنین تنش های ژئوپلیتیک باعث نوسانات بیشتر در زنجیره تامین می شود. با گذشت زمان، تسهیل در بازارهای حمل و نقل دریایی و هوایی به برخی از تسهیلات برای مشتریان ما ترجمه می شود.

در سه ماهه سوم سال 2022، گروه Kuehne+Nagel به عملکرد خوب خود در بازار ادامه داد. از ژانویه تا سپتامبر 2022، گردش مالی خالص با 40 درصد افزایش به 30.6 میلیارد فرانک، EBIT با 71 درصد به 3.1 میلیارد فرانک و درآمد خالص با 73 درصد افزایش به 2.3 میلیارد فرانک فرانک رسید. جریان نقدی آزاد 2.6 میلیارد فرانک فرانک بود. نرخ تبدیل گروه به 36.2 درصد رسید.منبع