چین: گوئیژو گونه‌های گل آلپ را برای تقویت احیای روستایی کشت می‌کند


کشاورزان گل‌ها را در یک پایگاه کشت گل در منطقه اداری بایلیدوجوان در بیجی، استان گوئیژو در جنوب غربی چین، 28 مارس 2023 انتقال می‌دهند. در سال‌های اخیر، منطقه اداری بایلیدوجوان در بیجی، گلخانه‌های هوشمندی را برای کشت گونه‌های گل آلپ، مانند آزالیا، راه‌اندازی کرده است. …منبع