کشت خوب پیش می رود، اما عدم اطمینان زیاد


فقط چند ساعت دیگر و نمایشگاه تجاری به پایان خواهد رسید. این احساس مضاعف از مهمانی از یک طرف و نگرانی های جدی (مالی) از سوی دیگر وجود دارد: نه تنها تعدادی از مهمانی ها غایب هستند، بلکه افرادی نیز حضور دارند که از قبل می دانند که برای نسخه سال آینده ثبت نام نخواهند کرد. ما نخواهیم…منبع