"Expoflores 2022، یکی از بهترین نمایشگاه های گل در دهه گذشته"


“از ابتدای نمایشگاه، مشخص بود که همه شرکت کنندگان در نمایشگاه منتظر فرصتی هستند تا جدیدترین نوآوری ها، روش ها و انواع خود را به مشتریان خود نشان دهند. کل نمایشگاه احساس دوگانگی بین کار و کار را داشت. جشن گرفتن گلها در…منبع